1. SPLOŠNO

1.1. Lastnik in upravitelj spletne strani www.kulturagibanja.com, njenih podstrani in domen je družba Žiga Foršček s.p., Cesta v gorice 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 9279857000, davčna številka: 60007311 (v nadaljevanju tudi kot družba, izvajalec ali PODJETJE).

1.2. Spletna stran www.kulturagibanja.com, vključno z vsemi podstranmi in domenami, je vzpostavljena z namenom predstavitve družbe Kultura gibanja in obveščanja javnosti o njenih dejavnostih in projektih.

1.3. Podatki oziroma informacije na spletni strani so informativnega značaja. Družba Kultura gibanja ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno netočnost ali nepopolnost objavljenih podatkov oziroma informacij ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletne strani povzročena zaradi uporabe objavljenih podatkov oziroma informacij. Vsi uporabniki spletne strani vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

1.4. Ti splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani družbe PODJETJE, vključno z vsemi podstranmi in domenami, ter vseh drugih spletnih vsebin družbe. Nanašajo se na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani.

1.5. Prijava na brezplačno vadbo, ki se izvede preko spletne strani www.kutluragibanj.com, je namenjena enemeu brezplačnemu obisku vadbenega centra Kultura gibanja, ki ga oseba opravi na lastno odgovornost. Vsak nadalnji obisk se obračuna po ceniku in dogovoru z odgovorno osebe podjetja Kultura gibanja.

2. OPREDELITEV POJMOV

2.1. Splošni pogoji so predmetni splošni pogoji uporabe spletne strani www.kulturagibanja.com, vključno z vsemi podstranmi in domenami.

2.2. Spletna stran je spletna stran družbe Žiga Foršček s.p., dostopna na spletnem naslovu www.kulturagibanja.com , vključno z vsemi podstranmi in domenami.

2.3. Uporabnik spletne strani je vsak obiskovalec spletne strani, ki dostopa na spletno stran www.kulturagibanja.com ali njene podstrani ali domene.

3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI

3.1. Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse uporabnike, ki dostopajo do spletne strani.

3.2. Z vstopom na spletno stran uporabnik spletne strani potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji, s katerimi se v celoti strinja in jih sprejema.

3.3. Če uporabnik s splošnimi pogoji ne soglaša, mu družba odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnosti ali storitvah družbe ter mu priporoča, da spletne strani in storitev ne uporablja, ter jo zapusti.

3.4. Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Družba si pridržuje pravico do omejitev oziroma ustavitev v dostopu do spletne strani iz tehničnih razlogov (vzdrževanje, zamenjava opreme…) ali tehničnih okvar.

3.5. Družba ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (npr. električno napajanje …) ter višje sile.

3.6. Družba ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnih strani in si pridržuje pravico, da kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni, izbriše, dopolni ali podobi vsebino ali funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine na kateremkoli delu spletne strani. Družba za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzema nobene odgovornosti.

3.7. Če so določene storitve namenjene samo uporabnikom, ki so starejši od 15 let ali pa je zanje določeno, da jih lahko mlajši od 18 let uporabljajo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov, so jih uporabniki dolžni uporabljati v skladu z navedenimi pogoji. Družba lahko za uporabo takšnih storitev izda posebna navodila.

3.8. V primeru kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik spletne strani družbi in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, družba pa ima pravico nemudoma in brez posebnega opozorila onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani.

3.9. Uporabnik spletne strani je dolžan uporabljati spletno stran v osebne in nekomercialne namene. Uporaba spletne strani za prenašanje škodljivih programov (npr. virusi) ali kakršnakoli druga zloraba spletne strani je prepovedana. Uporabnik spletne strani družbi odgovarja za vso škodo, ki družbi nastane, če uporabnik spletno stran uporablja v komercialne namene ali če spletno stran uporablja za prenašanje škodljivih programov, ali če spletno stran zlorabi na kakršenkoli drug način.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

4.1. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerihkoli podatkov, izdelkov ali storitev in logotipov, ki so del spletnih strani, razen izključno za osebno uporabo uporabnika in v nekomercialne namene ter z izrecno navedbo te spletne strani.

4.2. Družba je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (zlasti, a ne izključno, vsebin, besedil, fotografij, grafičnih elementov) objavljenimi na spletni strani. Imetniki navedenih pravic so izjemoma lahko poslovni partnerji ali pogodbeni sodelavci družbe oziroma so takšne vsebine označene z navedbo vira in avtorja.

4.3. Vsebine objavljene na spletnih straneh, vključno z blagovnimi znamkami, so last družbe ali izjemoma tretjih oseb in uporabnik spletne strani za njih ne more pridobiti nikakršne lastninske, avtorske ali sorodne pravice oziroma pravic industrijske lastnine. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

4.4. Vsebine, ki jih objavi družba, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in sorodne pravice ter pravice intelektualne lastnine, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja družbe prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami družba ni odgovorna, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

4.5. V okviru morebitne dovoljene uporabe vsebin, ki je vedno mogoča le po lastni presoji ter s predhodnim pisnim soglasjem družbe, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. V primeru citiranja vsebin ali podatkov je dovoljeno, da uporabnik ustvari povezavo na spletno mesto, pri čemer povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Oseba, ki objavi povezavo na spletno mesto na takšnih straneh, jo je dolžna na zahtevo družbe nemudoma odstraniti.

4.6. Na spletnem mestu so lahko objavljeni tudi videoposnetki prek javnih spletnih servisov za predvajanje videoposnetkov (npr. YouTube). Določeni tako objavljeni posnetki so last družbe, drugi pa niso in za te družba ne odgovarja za njihovo vsebino ali delovanje.

6. VARNOST IN VAROVANJE ZASEBNOSTI

6.1. Družba je vzpostavila tehnologijo in pravila za zaščito zasebnosti porabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo, ki jih bo redno posodabljala skladno z razvojem tehnologije.

6.2. Družba ne odgovarja za morebitne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb.

6.3. Družba varuje osebne podatke uporabnikov skladno s politiko zasebnosti.

6.4. Ko uporabnik brska po spletnih straneh, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov.

6.5. Družba si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te splošne pogoje, onemogoči dostop do spletne strani ali posameznih vsebin. Če uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči družbi ali tretji osebi kakršno koli škodo, je zanjo odgovoren po pravilih o civilni in kazenski odgovornosti.

6.6. Uporabnik lahko morebitne kršitve pri uporabi te spletne strani s strani drugih uporabnikov družbi sporoči na e-poštni naslov info@kulturagibanja.com ali s pisemsko pošiljko na naslov družbe.

7. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

7.1. Za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

7.2. Za reševanje vseh sporov v zvezi z uporabo spletne strani ali v zvezi s temi splošnimi pogoji, je pristojno sodišče po sedežu družbe.

8. KONČNE DOLOČBE

Uporabniki lahko vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe, ki so v zvezi s spletno stranjo, naslovi na družbo preko e-poštnega naslova info@kulturagibanja.com.

8.1. ali s pisemsko pošiljko na naslov družbe.

8.2. Družba lahko predmetne splošne pogoje občasno posodobi skladno s spremembami dejavnosti ali storitev, brez predhodnega opozorila. Če družba to naredi, spremeni tudi datum posodobitve splošnih pogojev. Sprememba splošnih pogojev začne veljati z objavo splošnih pogojev na spletni strani.

8.3. Splošni pogoji se objavijo in so dostopi na spletni strani.

8.4. Splošni pogoji so bili zadnjič posodobljeni 27.02.2024.


PODJETJE:

Žiga Foršček s.p.
Cesta v gorice 20, 1000 Ljubljana
Kultura Gibanja

Mail: info@kulturagibanja.com
Tel: +386 40 200 919